Adoption Rules

Adoption

The foundation Erfgoed 40-45, gemeenten Valkenswaard en Waalre, offers people the opportunity to adopt the grave of a fallen liberator, buried at the Valkenswaard War Cemetery. The foundation sees the managing of the adoption register as one of her main tasks.

 

House rules of the foundation

Adopting the grave of a fallen liberator, buried at the Valkenswaard War Cemetery means:

 

*            Visiting the grave. The frequency is determined by the adopter.

 

*            Laying a flower(s) (a wreath or remembrance cross available from the Royal British Legion are also options) on the grave at special days or occasions (for instance: National remembrance day-4th of May, The liberation of Valkenswaard –the 17th of September or Christmas). The date is completely free. Due to maintenance, other adornment then cut flowers is not desired.

 

 

The Commonwealth War Graves Commission is the organisation responsible for the construction and maintenance of the Valkenswaard War Cemetery. Their maintenance team stands for the regular maintenance of the cemetery. The flower beds on all their cemeteries all over the world are constructed according to a well-defined schedule that needs to be respected.

Therefore we have to point out to all adopters that removing or planting plants is strictly forbidden. Only cut flowers or official poppys from the  Royal British Legion are allowed to be placed on the graves. Please remove all plastics and take all garbage with you.

 

 

We hope for your cooperation.

 

The adopter receives a certificate with the details of the adopted grave known by the foundation. As a compensation for the administration costs we request a yearly donation of € 5,00  for every adopted graveThe contribution can be transferred to the following account: NL27 RABO 0116 5846 45 in name of Stichting Erfgoed 40-45, gemeenten Valkenswaard en Waalre.

If you happen to be in the fortunate circumstances to support the foundation with a higher amount, than we would welcome this with grate gratitude. Gifts from people, entrepreneurs and businesses are more tan welcome.

 

The foundation exists only of volunteers. This way the complete funds can be used for things like flowers, research and welcoming relatives.

 

The foundation requests the adopters to keep the secretary up to date with all changes that can be important for the adoption register. This could be address changes, passing’s etc. Parents who wish to transmit their adoptions to their children, are being asked to report this to the foundation as well.

Adoptie
De stichting Erfgoed 40-45, gemeenten Valkenswaard en Waalre, biedt mensen de mogelijkheid om het graf van een gesneuvelde bevrijder, begraven op de Oorlogsbegraafplaats van Valkenswaard, te adopteren. De stichting ziet het beheren van het adoptieregister als een van haar hoofdtaken.

Huisregels van de stichting
Het adopteren van het graf van een gevallen bevrijder, begraven op de Oorlogsbegraafplaats Valkenswaard betekent:

* Bezoek aan het graf. De frequentie wordt bepaald door de adoptant.

* Het leggen van een bloem(en) (een krans of herdenkingskruis verkrijgbaar bij de Royal British Legion behoort ook tot de mogelijkheden) op het graf op speciale dagen of gelegenheden (bijvoorbeeld: Nationale Dodenherdenking -4 mei, de bevrijding van Valkenswaard – de 17e september of Kerstmis). De datum is geheel gratis. Wegens onderhoud is andere versiering dan snijbloemen niet gewenst.

De Commonwealth War Graves Commission is de organisatie die verantwoordelijk is voor de aanleg en het onderhoud van de Oorlogsbegraafplaats Valkenswaard. Hun onderhoudsteam staat in voor het reguliere onderhoud van de begraafplaats. De bloemperken op al hun begraafplaatsen over de hele wereld worden aangelegd volgens een welomschreven schema dat gerespecteerd moet worden.
Daarom moeten we alle adoptanten erop wijzen dat het verwijderen of planten van planten ten strengste verboden is. Alleen snijbloemen of officiële klaprozen van de Royal British Legion mogen op de graven worden geplaatst. Verwijder al het plastic en neem al het afval mee.

Wij hopen op uw medewerking.

De adoptant ontvangt een certificaat met de bij de stichting bekende gegevens van het geadopteerde graf. Als vergoeding voor de administratiekosten vragen wij een jaarlijkse donatie van € 5,00 per geadopteerd graf. De bijdrage kan overgemaakt worden op rekeningnummer: NL27 RABO 0116 5846 45 tnv Stichting Erfgoed 40-45, gemeenten Valkenswaard en Waalre.

Mocht u in de gelukkige omstandigheden zijn om de stichting met een hoger bedrag te steunen, dan zouden wij dit met grote dankbaarheid verwelkomen. Giften van mensen, ondernemers en bedrijven zijn meer dan welkom.

De stichting bestaat alleen uit vrijwilligers. Zo kan het volledige geld gebruikt worden voor zaken als bloemen, onderzoek en het verwelkomen van nabestaanden.

De stichting verzoekt de adoptanten de secretaris op de hoogte te houden van alle wijzigingen die van belang kunnen zijn voor het adoptieregister. Dit kunnen adreswijzigingen zijn, overlijdens etc. Ouders die hun adoptie aan hun kinderen willen doorgeven, wordt verzocht dit ook aan de stichting te melden.